ஜூலை 2017 - திருவிழாக்கள்.
          
01சனிபுனித கால் St. Gall
02ஞாயிறுபொதுக்காலம் 13ஆம் ஞாயிறு
03திங்கள்புனித தோமையார் St. Thomas
04செவ்வாய்போரச்சுக்கல் புனித எலிசபெத் St. Elizabeth of Portugal
05புதன்சக்கிரியா புனித அந்தோணி St. Anthony Mary Zaccaria
06வியாழன்புனித மரிய கொரற்றி் St. Maria Goretti
07வெள்ளிபுனித ஃபேன்ட்டனஸ் St. Pantaenus
08சனிபுனித கிரிம்பால்டு St. Grimbald
09ஞாயிறுபொதுக்காலம் 14ஆம் ஞாயிறு
10திங்கள்புனித உல்ரிச் Holy Seven Brothers with Sts. Rufina and Secunda
11செவ்வாய்புனித பெனடிக்ட் St. Benedict of Nursia
12புதன்புனித யோவான் கால்பர்ட் St. John Gaulbert,
13வியாழன்புனித ஹென்றி II St. Henry II
14வெள்ளிபுனித கேமிலஸ் Saint Camillus de Lellis
15சனிபுனித பொனவெந்தூர் St Bonaventure
16ஞாயிறுபொதுக்காலம் 15ஆம் ஞாயிறு
17திங்கள்புனித அலெக்சிஸ் St. Alexis
18செவ்வாய்புனித பெடரிக் St Frederick
19புதன்புனித ஆர்செனியுஸ் St. Arsenius
20வியாழன்புனித அப்பொல்லினாரிஸ் Saint Apollinaris of Raven
21வெள்ளிபிரிந்திசி புனித லாரன்ஸ் St Lawrence of Brindisi
22சனிபுனித மேரி மகதலேன் St Mary Magdalene
23ஞாயிறுபொதுக்காலம் 16ஆம் ஞாயிறு
24திங்கள்புனித கிறிஸ்தினா St. Christina
25செவ்வாய்புனித யாக்கோபு திருத்தூதர் St James the Greater
26புதன்புனிதர்கள் சுவக்கின், அன்னாள் St Joachim and St Anne
27வியாழன்புனித பத்தாலியோன் St. Pantaleon
28வெள்ளிபுனித அல்போன்சா முட்டத்துப்பாடத்து St Alphonsa Muttathupadathu
29சனிபுனித மார்த்தா St Martha
30ஞாயிறுபொதுக்காலம் 17ஆம் ஞாயிறு
31திங்கள்புனித லொயோலா இஞ்ஞாசியர் St Ignatius of Loyola